Psycho-educatie

Zorg en Autisme Bureau Brabant (ZABB) geeft Psycho-Educatie aan kinderen en jongeren met een ASS problematiek over hun diagnose. Deze educatie is gericht op het ontwikkelen van zelfinzicht, inzicht geven in dagelijkse gebeurtenissen, inzicht geven in gehanteerde probleemoplossingen, het ontwikkelen van andere manieren om problemen op te lossen, het herkennen of erkennen van gevoelens en/of gedachten en het aanleren van alternatieve denkstrategieën.

Doel:

De Psycho-Educatie van ZABB draagt bij aan het beter en gemakkelijker functioneren in de maatschappij. Deze educatie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. De cliënt ( kind, jongere ) staat centraal, maar ZABB werkt bij voorkeur samen met de ouders.

Op dit moment draait er al een groep psycho-educatie bij ZABB: jonge pubers van 12 tot 15 jaar. De groepscursus omvat 15 bijeenkomsten voor de jongere zelf en 3 bijeenkomsten voor de ouders. De bijeenkomsten vinden verspreid plaats over een schooljaar op een vaste avond.

Werkwijze:

De wekelijkse bijeenkomsten worden geleid door twee vaste begeleiders. Op het moment dat de bijeenkomst start wordt er eerst kort besproken hoe het met iedereen gaat. Daarna volgt er een uitleg van het programma. Er wordt regelmatig in groepjes gewerkt en gebruik gemaakt van audio-visuele middelen.

Onderwerpen die aan bod komen bij de Psycho- Educatie.

• Wat houdt de diagnose in voor jou en voor de ander ?
• Wat zijn je sterke en zwakke kanten en hoe ga je hiermee om?
• Vrienden en relaties
• Werk en school
• Vrijetijdsbesteding
• Seksualiteit en intimiteit
• Omgaan met emoties
• Zelfstandigheid
• Omgang met afspraken en regels
• Omgaan met geld

Deze cursus kan vanuit het Persoons Gebonden Budget gefinancierd worden

DIRECT CONTACT?

Naast het algemene nummer zijn wij ook te bereiken op:

A. Ketels
06-28436267

I. van Oosterhout
06-81221942